klicka här för
Arkmix AB Miljöpolicy

Vår kvalitets- och miljöpolicy följer standarderna ISO 9001 och ISO 14001 och tillhörande kriterier. Vår helhetsmässiga hållning avseende kvalitet och miljö baseras på kvalitetssäkring, miljöhänsyn och informationssäkerhet; ett synsätt som inbegriper även moraliska och etiska aspekter.

För de breda lagren i samhället ska ArkMix vara en plattform där företaget kan sprida information, utveckla lösningar och bidra med idéer vid implementering av bestämmelser och riktlinjer på EU-nivå och nationell och lokal nivå. Företaget ska utveckla och förbättra miljöskydd, och använda naturresurser på ett ekonomiskt och effektivt sätt inom alla områden såsom vardagsliv, produktion, affärer och tjänster.

För organisationer, konstruktörer och andra aktörer som kommer i kontakt med miljöfrågor ska ArkMix vara en framträdande exponent på grundval av sin praktiska erfarenhet, höja den teoretiska kunskapsnivån och förmedla resultat från forskning och tillämpningar när det gäller miljö, naturresurser och hållbar utveckling.

För entreprenörer ska ArkMix vara en samlingspunkt där erfarenheter kan delas när det gäller miljöfrågor, produkter och teknik samt export av miljövänliga och säkra produkter.